Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2539164
(11)  Číslo patentu  22373 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11710330.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.02.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2539164 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1000798 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.02.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60G 11/08  B60G 11/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2011/050775 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/104682 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hutchinson; 2, rue Balzac, 750 08 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NICQ Geoffroy; 16 rue du 4 Septembre, 77810 Thomery; FR;
CIOLCZYK Jean-Pierre; 38 avenue du Général de Gaulle, F-45200 Montargis; FR;
GONZALEZ-BAYON Cristina; 354 avenue du Docteur Schweitzer, 45200 Amilly; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zavesenie kolies vozidla s priečnou listovou pružinou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.02.2022 
   Maximálna platnosť do  24.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 2/2017 SC4A
 
EP 2539164
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2539164
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.02.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.02.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.02.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.02.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.02.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2539164
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2016 Typ Doručené
Plná moc 31.10.2016 Typ Doručené
Preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka 31.10.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2017 Typ Odoslané
EP 2539164
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku