Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2553168
(11)  Číslo patentu  15874 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11707765.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2553168 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.12.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  753506 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.06.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21H 21/16  D21H 23/56  D21H 17/15  D21H 17/28  D21H 19/54   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/027138 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/123214 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  International Paper Company; 6400 Poplar Avenue, Memphis, TN 38197; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOENIG Michael F.; 1718 Millbrook Lane, Loveland, OH 45140; US;
KOENIG Ascencion L.; 1718 Millbrook Lane, Loveland, OH 45140; US;
BUCHER Ewa Gertruda; 2820 Aston Drive, Lebanon, OH 45036; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a systém využívajúci škroby s mastnými kyselinami s nízkym počtom uhlíkov v papierovej glejovacej kompozícii na inhibovanie ukladania solí multivalentných mastných kyselín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.03.2022 
   Maximálna platnosť do  04.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2014 6/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2553168
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.02.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2553168
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 18.02.2014 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.02.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.02.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.02.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.02.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.02.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.02.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.02.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2553168
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.01.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.03.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.03.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 03.06.2022 Typ Odoslané
EP 2553168
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku