Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2539378
(11)  Číslo patentu  28308 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11707528.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.02.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2539378 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  308654 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.02.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08F 10/06  C08F 4/651   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/026029 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/106497 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  W.R. Grace & CO. - CONN.; 7500 Grace Drive, Columbia, MD 21044; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Linfeng; 4015 Tuscan Shores Drive, Missouri City TX 77459; US;
LEUNG, Tak, W.; 3823 Canary Grass Lane, Houston TX 77059; US;
TAO, Tao; 1721 Potomac Drive C, Houston TX 77057; US;
GAO, Kuanqiang; 3205 Princess Bat Court, Pearland TX 77584; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Halogenovaný amid ester a vnútorný donor elektrónov, ktorý ho obsahuje 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.02.2020 
   Maximálna platnosť do  24.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.11.2020 11/2020 MM4A
 
EP 2539378
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2539378
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.02.2019 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2539378
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.08.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 28.08.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 28.08.2018 Typ Doručené
2c Opis 28.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2539378
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku