Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2539505
(11)  Číslo patentu  17649 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11706857.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2539505 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.10.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1051283 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.02.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21H 19/20  D21H 19/32  D21H 21/16  D21H 27/00  D21H 27/06  G09F 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2011/050039 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/104427 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ahlstrom-Munksjö Oyj; Alvar Aallon katu 3C, 00100 Helsinki; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUFOUR Menno; 29 rue Bechvelin, F-69007 Lyon; FR;
FANTINI Diego; 1 Plan Des Aures, F-38780 Pont-Evêque; FR;
GAUTHIER Gilles; 7 rue Richard Wagner, F-38150 SALAISE SUR SANNE; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Nosič na báze celulózových vlákien obsahujúci modifikovanú vrstvu PVA a spôsob jeho výroby a použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.01.2022 
   Maximálna platnosť do  19.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2015 03/2015 SC4A
 
EP 2539505
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.01.2015 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.01.2016 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.01.2017 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.01.2018 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.12.2018 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.01.2020 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.01.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2539505
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.12.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2014 Typ Platba
3 Plná moc 10.12.2014 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.02.2015 Typ Odoslané
5 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.10.2021 Typ Doručené
5a Plná moc 20.10.2021 Typ Doručené
5b Opis 20.10.2021 Typ Doručené
5c Patentové nároky 20.10.2021 Typ Doručené
5d Výkresy 20.10.2021 Typ Doručené
5e Sprievodný list 20.10.2021 Typ Doručené
6 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2021 Typ Platba
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.11.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 11.11.2021 Typ Doručené
7b Sprievodný list 11.11.2021 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise zmeny 22.11.2021 Typ Odoslané
9 Žiadosť inde neuvedená 24.11.2021 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 24.11.2021 Typ Doručené
9b Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
10 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 30.11.2021 Typ Odoslané
EP 2539505
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.11.2021 Ahlstrom-Munksjö Oyj Munksjö Oyj
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2021 Kapa Beta, s.r.o. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku