Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2552843
(11)  Číslo patentu  28327 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11705627.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2552843 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10168821, 10157985 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.07.2010, 26.03.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03B 35/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/053098 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/117048 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NV Bekaert SA; Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VERHAEGHE, Tom; Hazewindstraat 34, B-8540 Deerlijk; BE;
CLAES, Raf; Sudtirolerstrasse 2, 81547 München; DE;
DE RIDDER, Frank; Kortenhoekstraat 24, B-9308 Hofstade - Aalst; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Hybridný návlek so sklenenými alebo keramickými vláknami a kovovými vláknami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.03.2020 
   Maximálna platnosť do  02.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2020 12/2020 MM4A
 
EP 2552843
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2552843
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.02.2019 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2552843
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.08.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 28.08.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 28.08.2018 Typ Doručené
2c Opis 28.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2552843
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku