Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2526045
(11)  Číslo patentu  27023 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11704919.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2526045 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201000377, 201000038 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.04.2010, 19.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK, DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 8/06  C01B 3/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/000179 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/088982 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Haldor Topsøe A/S; Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kgs. Lyngby; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAN Pat A.; Primulahavej 40, 2765 Smørum; DK;
JAKOBSSON Niklas Bengt; Hästskovägen 1, SE-26023 Kågerod; SE;
HANSEN Anders Helbo; Ourøgade 294. TV, DK-2100 Copenhagen Ø; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na reformáciu uhľovodíkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.01.2023 
   Maximálna platnosť do  18.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 8/2018 SC4A
 
EP 2526045
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2526045
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.01.2019 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.01.2020 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 05.01.2021 232,00 EUR 11
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.01.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2526045
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.04.2018 Typ Doručené
1a Opis 10.04.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 10.04.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 10.04.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.07.2018 Typ Odoslané
EP 2526045
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku