Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2542873
(11)  Číslo patentu  19507 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11704787.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.02.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2542873 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.07.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010011724 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 1/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/052643 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/113670 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Glatt Systemtechnik GmbH; Grunaer Weg 26, 01277 Dresden; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PRITZKE Heinz; Ernst-Thälmann-Str. 23, 01737 Braunsdorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na odber vzoriek z prúdu prášku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.02.2016 
   Maximálna platnosť do  23.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2016 2/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.11.2016 11/2016 MM4A
 
EP 2542873
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2542873
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2542873
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.10.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.10.2015 Typ Platba
3 Plná moc 12.11.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2016 Typ Odoslané
EP 2542873
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku