Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2524199
(11)  Číslo patentu  28864 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11702317.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2524199 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  295229 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 9/04  A63G 31/00  B64D 23/00  F28F 1/02  F28F 9/02  F28F 9/06  F28F 9/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/021437 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/088426 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Skyventure International (UK) Ltd.; 5 Deansway, Worcester WR1 2JG; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  METNI, N, Alan; 9807 Westminster Glen Avenue, Austin, Texas 78730; US;
ARLITT, Mark; 10815 Chestnut Ridge Road, Austin, Texas 78726; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Výmenník tepla otáčacej lopatky veterného tunela 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.01.2021 
   Maximálna platnosť do  15.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 29.09.2021 18/2021 MM4A
 
EP 2524199
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.05.2018 58,00 EUR
Poplatok za pokračovanie v konaní 07.12.2018 33,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2524199
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.12.2018 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.12.2019 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2524199
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.05.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.05.2018 Typ Doručené
2a Opis 29.05.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 29.05.2018 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 06.08.2018 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 30.11.2018 Typ Odoslané
5 Žiadosť o pokračovanie v konaní 06.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
5a Sprievodný list 06.12.2018 Typ Doručené
5b Plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
6 Poplatok za pokračovanie v konaní 11.12.2018 Typ Platba
7 rozhodnutie o pokračovaní v konaní - vyhovenie 17.01.2019 Typ Odoslané
8 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2524199
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku