Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2528901
(11)  Číslo patentu  19316 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11701796.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2528901 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10151785 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/06  C07D 405/12  C07D 231/12  A61K 31/415  A61P 29/00  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/050910 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/092140 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GB007, Inc.; 3013 Science Park Road, Suite 200, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OOST Thorsten; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
ANDERSKEWITZ Ralf; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
HAMPRECHT Dieter Wolfgang; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
HOENKE Christoph; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
MARTYRES Domnic; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
RIST Wolfgang; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
SEITHER Peter; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents, 55216 Ingelheim am Rhein; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Pyrazolové zlúčeniny ako CRTH2 antagonisty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.01.2021 
   Maximálna platnosť do  24.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2016 01/2016 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.01.2020 01/2020 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.01.2020 01/2020 PC4A
 
EP 2528901
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.01.2016 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.01.2017 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.01.2018 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.12.2018 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.01.2020 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2528901
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.08.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 11.08.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.08.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.12.2015 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 06.11.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
4c Doklad o prevode 06.11.2019 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prevodu 06.11.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
5b Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
5c Doklad o prevode 06.11.2019 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.11.2019 Typ Platba
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.11.2019 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.12.2019 Typ Odoslané
EP 2528901
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 03.12.2019 Actimis Pharmaceuticals, Inc. Boehringer Ingelheim International GmbH
2 Prevod majiteľa 03.12.2019 GB007, Inc. Actimis Pharmaceuticals, Inc.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 03.12.2019 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku