Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2413496
(11)  Číslo patentu  29667 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11460035.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2413496 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  39198210 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02P 25/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TECH STEROWNIKI Spólka z o.o., Sp.k.; ul. Biala Droga 31, 34-122 Wieprz; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Master, Janusz; Ul. Wiejska 145 Inwald, 34-120 Andrychow; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém riadenia rotačnej rýchlosti indukčného striedavého motora s korekciou zapínania tranzistora Mosfet 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2413496
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2413496
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.05.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.06.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.07.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 07.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2413496
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.12.2018 Typ Doručené
Opis 27.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.03.2019 Typ Odoslané
EP 2413496
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku