Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2431039
(11)  Číslo patentu  22082 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11193237.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2431039 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  97840 P, 200801300, 13722 P, 200701788, 987710 P, 200701607 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.09.2008, 17.09.2008, 14.12.2007, 14.12.2007, 13.11.2007, 13.11.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, DK, US, DK, US, DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.03.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/495  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2219647 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  H. Lundbeck A/S; Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK;
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.; One Takeda Parkway, Deerfield, IL 60015; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Moore Nicholas; 220 N. Pleasant Avenue, Ridgewood, NJ New Jersey 07450; US;
Dragheim Marianne; Troldager 2, 2950 Vedbæk; DK;
Batra Aneil; 4040 N Mozart Street, Unit 3, Chicago, IL Illinois 60618; US;
Chon Jin; 412 South Cook Street, Barrington, IL Illinois 60010; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Terapeutické použitie zlúčenín s kombinovanou SERT 5-HT3 a 5HT1A aktivitou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2219647 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 01/2017 SC4A
 
EP 2431039
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2016 9 165,50 EUR
34 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.10.2017 10 199,00 EUR
35 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2018 11 232,00 EUR
36 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 10.10.2019 12 265,50 EUR
37 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2020 13 298,50 EUR
38 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.10.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2431039
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.09.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 22.09.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.09.2016 Typ Platba
3 Plná moc 10.10.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.12.2016 Typ Odoslané
EP 2431039
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku