Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2602370
(11)  Číslo patentu  18062 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11192496.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2602370 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.05.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D04H 1/48  D04H 18/02  F01N 1/24  D04H 3/105  D04H 18/00  E04B 1/84   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SO.LA.IS SOCIETA' LAVORAZIONE ISOLANTI S.r.l. a socio unico; Via Crevada 69, Refrontolo (TV); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bowie Martin; c/o Hency Trading Limited, Office 306 Broombridge Business Centre, 288 Bannow Road, Dublin 7; IE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a stroj na výrobu zvukovo izolačnej vložky pre tlmičový systém na odvod výfukových plynov motora s vnútorným spaľovaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2023 
   Maximálna platnosť do  07.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.05.2015 5/2015 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2602370
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.02.2015 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2602370
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 10.03.2015 165,00 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.12.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.12.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.12.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.12.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2602370
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.02.2015 Typ Doručené
Plná moc 16.02.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.02.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2015 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 19.02.2019 Typ Odoslané
EP 2602370
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku