Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2600091
(11)  Číslo patentu  19839 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11191724.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2600091 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F27B 1/00  F27B 1/14  F27D 1/02  F27D 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG; Wienerbergstrasse 11, 1100 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Metzger Michael, Dr.; Elisenstrasse 72, 1230 Wien; AT;
Kerschbaum Harald, Ing.; Hauptstrasse 143, 7052 Müllendorf; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ANIMUS, Patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Mostová konštrukcia priemyselných pecí zo žiaruvzdorných keramických tehál 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2023 
   Maximálna platnosť do  02.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2016 4/2016 SC4A
 
EP 2600091
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 31.12.2015 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2600091
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.11.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.11.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2600091
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.08.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 03.09.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 21.10.2015 Typ Odoslané
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 29.10.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 15.12.2015 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 05.01.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.03.2016 Typ Odoslané
EP 2600091
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku