Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2444142
(11)  Číslo patentu  22257 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11185716.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2444142 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.09.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  909753 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.04.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 53/46  B01D 53/86  B01J 20/12  B01J 20/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Babcock & Wilcox Company; 20 S. Van Buren Avenue, Barberton, OH 44203-0351; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gadgil Mandar R.; 1139 Courtleigh Drive, Akron, OH 44313; US;
Jankura Bryan J.; 1594 Kings Arms Circle, Uniontown, OH 44685; US;
Ghorishi S. Behrooz; 19513 Arcadian Shores Avenue, Baton Rouge, LA 70809; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Systém a spôsob na ochranu katalyzátora SCR a regulácia početných emisií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  26.07.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 02/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 23.06.2021 12/2021 MM4A
3 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 13.10.2021 19/2021 MC4A
 
EP 2444142
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.03.2017 6 232,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.10.2017 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.10.2018 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.10.2019 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2444142
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.10.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2016 Typ Platba
3 Plná moc 28.11.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2017 Typ Odoslané
EP 2444142
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku