Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2442294
(11)  Číslo patentu  19849 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11184484.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2442294 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.08.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113268247, 392191 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2011, 12.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.04.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09F 15/00  G09F 7/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SignComp, LLC; 3032 Walker Ridge Drive, Grand Rapids, MI 49544; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Breihof Thomas; 1651 Cornerstone Court, Belmont, MI Michigan 49306; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Značkovacia zostava 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.10.2023 
   Maximálna platnosť do  10.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2016 4/2016 SC4A
 
EP 2442294
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2442294
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.10.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.09.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.09.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.09.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.09.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.09.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2442294
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2015 Typ Platba
Plná moc 04.12.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.03.2016 Typ Odoslané
EP 2442294
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku