Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2441466
(11)  Číslo patentu  17414 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11183884.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.04.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  2441466 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.07.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2004901957 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.04.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.04.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.02.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/19  G01N 33/53  G01N 33/68  A61P 3/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1734986 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ST VINCENT'S HOSPITAL SYDNEY LIMITED; Centre for Immunology Victoria Street, Sydney, NSW 2010; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Breit Samuel Norbert; 33 Carrlotta Avenue, Gordon, NSW 2072; AU;
Bauskin Asne Rhoda; 13/2A Hollywood Avenue, Bondi Junction, NSW 2022; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Látka inhibujúca MIC-1 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1734986 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.04.2022 
   Maximálna platnosť do  13.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.02.2015 02/2015 SC4A
 
EP 2441466
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.04.2015 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 05.04.2016 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.04.2017 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.03.2018 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 11.04.2019 15 365,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 09.04.2020 16 398,00 EUR
7 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 07.04.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2441466
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.10.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 17.10.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2014 Typ Platba
3 Doplnenie údajov 11.11.2014 Typ Doručené
4 Doplnenie údajov 01.12.2014 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.01.2015 Typ Odoslané
EP 2441466
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku