Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2418344
(11)  Číslo patentu  26835 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11172399.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2418344 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010033937 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05D 3/02  E05D 7/04  E05D 5/02  E05D 7/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hörmann KG Brandis; Gewerbeallee 17, 04821 Brandis; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rentsch Manfred; Hörmann KG Brandis, Mühlenweg 56, 048 27 Machern; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29 augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Dverové závesné krídlo, dverové závesné zariadenie a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
 
EP 2418344
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.01.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2418344
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.06.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.06.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.06.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.06.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2418344
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 30.11.2017 Typ Doručené
Výkresy 30.11.2017 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 12.12.2017 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.01.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 21.02.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.04.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 16.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2018 Typ Odoslané
EP 2418344
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku