Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2380928
(11)  Číslo patentu  27978 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11163403.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2380928 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010028062 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08K 5/3492  C07D 251/34  C07D 251/32  C08L 77/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Evonik Operations GmbH; Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schauhoff, Stephanie; Konrad-Adenauer-Straße 22, 63225, Langen; DE;
Trageser, Martin; Schulstraße 1a, 63571, Gelnhausen-Höchst; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Trialkenylizokyanurátové zosieťovacie činidlá a spôsob výroby zosieťovaných organických polymérov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.04.2023 
   Maximálna platnosť do  21.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
2 Zmeny mien 02.06.2020 6/2020 TC4A
 
EP 2380928
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2380928
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.03.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.04.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.04.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.04.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2380928
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 30.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 30.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 27.04.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 27.04.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 20.05.2020 Typ Odoslané
EP 2380928
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.05.2020 Evonik Operations GmbH Evonik Degussa GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku