Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2378228
(11)  Číslo patentu  17561 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11162314.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2378228 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.07.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  6082010 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.02.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F26B 5/04  F26B 25/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Knoth Hubert; Hungerbergstrasse 18, 1190 Wien; AT;
Knoth Petra; Engerthstrasse 86, 1200 Wien; AT;
Seefeldner Christian; Pöckgasse 12, 2700 Wr. Neustadt; AT;
Knoth-Bambule Rudolf; Kegelgasse 18/5, 2201 Gerasdorf-Förenhain; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Knoth Hubert; Hungerbergstrasse 18, 1190 Wien; AT;
Knoth Petra; Engerthstrasse 86, 1200 Wien; AT;
Seefeldner Christian; Pöckgasse 12, 2700 Wr. Neustadt; AT;
Knoth-Bambule Rudolf; Kegelgasse 18/5, 2201 Gerasdorf-Förenhain; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERI, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.; Nám. slobody 6, 921 01 Piešťany; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na sušenie súčiastky stroja 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.04.2022 
   Maximálna platnosť do  13.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.02.2015 2/2015 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2378228
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.10.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2378228
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.04.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.03.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.04.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.04.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.04.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.04.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.02.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2378228
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.10.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 30.10.2014 Typ Odoslané
Plná moc 11.12.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.01.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 14.07.2022 Typ Odoslané
EP 2378228
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku