Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2511678
(11)  Číslo patentu  23579 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11162039.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2511678 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01G 19/08  B25J 9/16  E02F 9/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TAMTRON OY; P.O. Box 15, 335 61 Tampere; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Asikainen Pentti; Mäkipäänkatu 27-29 B 42, 335 00 Tampere; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Merací systém pre vozidlo na presun materiálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.04.2022 
   Maximálna platnosť do  12.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2511678
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.02.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2511678
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.03.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.04.2018 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.03.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.03.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.03.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2511678
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.02.2017 Typ Doručené
Opis 23.02.2017 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.02.2017 Typ Doručené
Opis 24.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.03.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 21.03.2017 Typ Doručené
Plná moc 21.03.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.08.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.07.2022 Typ Odoslané
EP 2511678
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku