Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2362218
(11)  Číslo patentu  17478 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11158145.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  2362218 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.08.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  625204 P, 708075 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.11.2004, 12.08.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.02.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/50  A61K 31/4709  A61P 7/00  G01N 33/68  C12Q 1/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1815247 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Pharmaceutica N.V.; Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fourie Anne; 13060 Callcott Way, San Diego, CA 92130; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob monitorovania účinnosti inhibítorov farnezyltransferázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1815247 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.11.2022 
   Maximálna platnosť do  02.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.02.2015 02/2015 SC4A
 
EP 2362218
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2014 10 66,00 EUR
2 30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 12.11.2014 10 133,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.10.2015 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2016 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.10.2017 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2018 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 10.10.2019 15 365,00 EUR
8 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.10.2020 16 398,00 EUR
9 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 13.10.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2362218
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.11.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 26.11.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.12.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.01.2015 Typ Odoslané
EP 2362218
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku