Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2366540
(11)  Číslo patentu  29411 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11156473.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2366540 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010011438, 102010014776 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2010, 13.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.09.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 5/18  B32B 27/18  B32B 27/20  B32B 27/32  A47B 96/20  B29C 63/00  B29C 65/16  B29C 65/02  B29C 65/14  B29C 65/48  B29C 65/50  B29L 31/44  B29C 48/00  A47B 13/08  B29C 65/00  B29C 48/18  B29L 9/00  B32B 7/12  B32B 15/08  B32B 27/08  B29C 48/02  B29C 48/025  B29C 48/03  B29C 48/14  B29C 48/19  B29C 48/20  B29C 48/21  B29C 48/22  B29C 48/23   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MKT Moderne Kunststoff-Technik Gebrüder Eschbach GmbH; Herrenhöfer Landstraße 2, D-99885 Ohrdruf/Thüringen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Streichhardt, Thomas; Nikolaus-Ehlenstraße 22, 48231 Warendorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(54)  Názov  Hranová lišta z termoplastického umelohmotného materiálu, obzvlášť pre nábytkové dosky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.03.2020 
   Maximálna platnosť do  01.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2020 12/2020 MM4A
 
EP 2366540
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2366540
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.02.2019 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2366540
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2018 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 29.10.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 29.10.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 29.10.2018 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.10.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 16.10.2018 Typ Doručené
3b Opis 16.10.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.03.2019 Typ Odoslané
EP 2366540
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku