Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2374472
(11)  Číslo patentu  28065 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11152204.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.03.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2374472 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  06360008, 06291516 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.03.2006, 26.09.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/55  A61P 27/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1854477 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dyax Corp.; 55 Network Drive, Burlington, MA 01803; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Belichard, Pierre; 23 rue de Rome, 75008, Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kompozície a spôsoby liečenia očných ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1854477 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  11.03.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 13.10.2021 19/2021 MC4A
 
EP 2374472
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.02.2019 13 298,50 EUR
2 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 26.02.2020 14 331,50 EUR
3 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 23.02.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2374472
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.08.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.08.2018 Typ Doručené
2a Opis 01.08.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 01.08.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 18.09.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 18.09.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 18.09.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2018 Typ Odoslané
EP 2374472
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku