Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2597279
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11009222.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2597279 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01N 3/20  F01N 3/035  F01N 13/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DEUTZ Aktiengesellschaft; Ottostrasse 1, 51149 Köln; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schraml, Stephan, Dr.; Berghausener Strasse 123B, 53639 Königswinter; DE;
Roos, Meike, Dr.; Hohe Dammgasse 1, 63654 Büdingen; DE;
Müller, Markus, Dr.; Am Katterbach 24, 51467 Bergisch-Gladbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob čistenia výfukových plynov zážihových motorov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2597279
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.11.2021 11 23,20 EUR
2 30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 24.11.2021 11 208,80 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2597279
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
1c Opis 06.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 2597279
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku