Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2433911
(11)  Číslo patentu  29902 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11007637.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.09.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2433911 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  888970 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.09.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03B 3/00  C03B 5/00  C03B 5/235  C03C 1/00  C03C 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johns Manville; 717 Seventeenth Street, Denver, CO 80202; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Charbonneau, Mark William; 555 South Quail Street, Lakewood Colerado 80226; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Metódy na recykláciu výrobkov zo skla pomocou ponorného spaľovania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.09.2022 
   Maximálna platnosť do  20.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2433911
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2433911
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.09.2019 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.09.2020 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 31.08.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2433911
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 18.01.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 18.01.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 18.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.01.2019 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.01.2019 Typ Doručené
3a Opis 17.01.2019 Typ Doručené
3b Plná moc 17.01.2019 Typ Doručené
3c Sprievodný list 17.01.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.05.2019 Typ Odoslané
EP 2433911
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku