Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2559673
(11)  Číslo patentu  28913 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11006837.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2559673 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03C 25/10  C03C 25/30  C04B 14/42  C04B 20/10  C03C 25/26  C03C 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johns Manville; 717 Seventeenth Street, Denver, CO 80202; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kriskova, Antonia; Veterna 36, Trnava, Slovakia 917 01; SK;
Wiesenganger, Tomas; Jantarova 32, Bratislava, Slovakia 851 10; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Šlichtovacia kompozícia na úpravu vlákien a šlichtovaných vlákien 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.08.2023 
   Maximálna platnosť do  19.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2559673
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2559673
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.07.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 31.07.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.08.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.08.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2559673
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.10.2018 Typ Doručené
Opis 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 22.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2559673
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku