Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2578350
(11)  Číslo patentu  29387 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10852500.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2578350 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 35/22  B23K 35/26  B23K 35/363  C22C 13/00  C22C 13/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2010/059274 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/151894 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD; 23 Senju-Hashido-cho, Adachi-ku, Tokyo 120-8555; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TOYODA Yoshitaka; c/o SENJU METAL INDUSTRY CO. LTD.23 Senju-hashido-choAdachi-ku, Tokyo 120-8555; JP;
IMAI Fumihiro; c/o SENJU METAL INDUSTRY CO. LTD.23 Senju-hashido-choAdachi-ku, Tokyo 120-8555; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan; Švermova 1820/21, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Bezoplachová bezolovnatá spájkovacia pasta 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.06.2023 
   Maximálna platnosť do  01.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2578350
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2578350
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.05.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.04.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.05.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.05.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2578350
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.12.2018 Typ Doručené
Opis 03.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.03.2019 Typ Odoslané
EP 2578350
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku