Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2516083
(11)  Číslo patentu  28742 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10840057.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2516083 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  646304, 819674 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2009, 21.06.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 39/03  B07B 1/46  B29C 45/14  B29K 705/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/061497 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/079109 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tema Isenmann, Inc.; 7806 Redsky Drive, Cincinnati, OH 45249; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STACKPOLE, Benjamin; 151 Old Cumslo Road, Gray GA 31032; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Odstrániteľné magnetické obloženie a preosievacie médium, a procesy výroby, inštalácia a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2023 
   Maximálna platnosť do  21.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2516083
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2516083
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.10.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.12.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2516083
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2018 Typ Doručené
Opis 08.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 08.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 08.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2019 Typ Odoslané
EP 2516083
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku