Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2520301
(11)  Číslo patentu  25167 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10837927.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2520301 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2009013768 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  MX 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/14  A61K 31/565  A61K 31/57  A61K 9/10  A61P 5/34  A61K 45/06  A61P 5/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/MX2010/000154 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/074931 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Techsphere, S.A. De Cv.; Heriberto Frías No. 1035 Col. del Valle, CP. 03100 México D.F.; MX 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ÁNGELES URIBE Juan; Heriberto Frías No. 1035, Col. del Valle, C.P. 03100 México D.F.; MX;
SAVOIR VILBOEUF John Claude; Heriberto Frías No. 1035, Col. del Valle, C.P. 03100 México D.F.; MX 
(74)  Zástupca (-ovia)  Dolanská Elena, RNDr., Patentová a známková kancelária; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Parenterálne farmaceutické formulácie v suspenzii, majúce postupné uvoľňovanie, v nízkej a veľmi nízkej dávke, pri hormonálnej terapii klimakterického syndrómu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.12.2022 
   Maximálna platnosť do  14.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2018 01/2018 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 28.07.2021 14/2021 SC4A
 
EP 2520301
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2017 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.10.2018 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.10.2019 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.10.2020 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.11.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2520301
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.06.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.06.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 28.06.2017 Typ Doručené
2b Opis 28.06.2017 Typ Doručené
3 Žiadosť o opravu 28.11.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.01.2018 Typ Odoslané
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.06.2021 Typ Platba
6 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.06.2021 Typ Doručené
6a Opis 04.06.2021 Typ Doručené
7 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 09.07.2021 Typ Odoslané
EP 2520301
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku