Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2509940
(11)  Číslo patentu  19218 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10836776.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2509940 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.06.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  285470 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 255/43  C07D 211/08  C07D 265/30  A61K 31/277  A61P 25/28  A61K 31/5377   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/059952 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/072257 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Regents of the University of California; 1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, CA 94607; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YANG Jerry; 7715 Ivanhoe Avenue, La Jolla, California 92037; US;
THEODORAKIS Emmanuel A.; 3905 Caminito Terviso, San Diego, California 92122; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Látky viažuce amyloid 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2023 
   Maximálna platnosť do  10.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2015 12/2015 SC4A
 
EP 2509940
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.08.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2509940
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2509940
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.08.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2015 Typ Platba
Plná moc 25.08.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2015 Typ Odoslané
EP 2509940
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku