Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2506712
(11)  Číslo patentu  32070 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10834900.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2506712 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  266881 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4748  A61K 31/485  A61P 25/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/052437 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/068594 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alkermes Pharma Ireland Limited; Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SILVERMAN, Bernard; 311 Charles River Street, Needham MA 02492; US;
FU, Fen-Ni; 2 Buckhill Road, Northborough MA 01532; US;
GUO, Chengyun; 5573 Osborn Drive, Mcfarland WI 53558; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Deriváty morfinanu na ošetrenie predávkovania drogami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2023 
   Maximálna platnosť do  13.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 2506712
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.06.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2506712
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.09.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2506712
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.06.2019 Typ Doručené
Opis 21.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 01.08.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 02.10.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.11.2019 Typ Odoslané
EP 2506712
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku