Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2501234
(11)  Číslo patentu  26377 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10831895.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2501234 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  281661 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/62  A61K 31/55  A61P 25/20  A61P 25/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/002979 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/062614 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tonix Pharma Holdings Limited; Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton, HM 12; BM 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEDERMAN Seth; 245 E. 93rd Street, New York NY 10128; US;
HARRIS Herb; 205 Westbury Drive, Chapel Hill NC 27516; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby a kompozície na liečenie príznakov spojených s post-traumatickou stresovou poruchou pomocou cyklobenzaprínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 05/2018 SC4A
 
EP 2501234
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
9 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.10.2017 8 149,00 EUR
10 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.11.2018 9 165,50 EUR
11 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.10.2019 10 199,00 EUR
12 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 11 232,00 EUR
13 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2501234
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.12.2017 Typ Doručené
1a Opis 12.12.2017 Typ Doručené
1b Sprievodný list 12.12.2017 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.12.2017 Typ Doručené
2a Opis 13.12.2017 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.12.2017 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 26.03.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 05.04.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 05.04.2018 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.04.2018 Typ Odoslané
EP 2501234
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku