Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2498611
(11)  Číslo patentu  26969 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10830877.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2498611 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  262474 P, 261282 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.11.2009, 13.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/82  A61K 31/41   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/056757 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/060389 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Celgene International II Sàrl; Rue des Moulins, 2108 Couvet; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARTINBOROUGH Esther; 11128 Portobelo Drive, San Diego CA 92124; US;
BOEHM Marcus, F.; 2811 Maple Street, San Diego CA 92104; US;
YEAGER Adam, Richard; 3468 Copley Avenue, San Diego CA 92116; US;
TAMIYA Junko; 258 Argus Way, Oceanside CA 92057; US;
HUANG Liming; 12788 Adolphia Court, San Diego CA 92129; US;
BRAHMACHARY Enugurthi; 11795 Spruce Run Dr. C, San Diego CA 92131; US;
MOORJANI Manisha; 8389 Reagan Glen, San Diego CA 92127; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Modulátory receptora sfingozín 1-fosfátu a spôsoby chirálnej syntézy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.11.2022 
   Maximálna platnosť do  15.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 07/2018 SC4A
 
EP 2498611
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.10.2018 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.10.2019 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2498611
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.04.2018 Typ Doručené
1a Opis 10.04.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 10.04.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.06.2018 Typ Odoslané
EP 2498611
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku