Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2496084
(11)  Číslo patentu  19074 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10829180.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2496084 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.06.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  258918 P, 258914 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2009, 06.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/497   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/055704 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/057121 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aerpio Therapeutics Inc.; 9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati, OH 45242; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GARDNER Joseph H.; 4060 Boomer Road, Cincinnati OH 45247; US;
SHALWITZ Robert; 2549 Bryden Road, Bexley OH 43209; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozície a metódy na liečbu kolitídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.11.2015 
   Maximálna platnosť do  05.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2015 11/2015 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 01.08.2016 8/2016 MM4A
 
EP 2496084
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2496084
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2496084
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.07.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 22.07.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2015 Typ Odoslané
EP 2496084
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku