Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2493312
(11)  Číslo patentu  38680 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10827338.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2493312 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  254869 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.01.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 31/513  A61K 45/06  A61K 9/24  A61P 31/18  A61K 31/506  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/053507 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/053504 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme Corp.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAHJOUR, Majid; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
LI, Feng; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
MA, Decheng; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
SOTTHIVIRAT, Sutthilug; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Pevný farmaceutický prostriedok obsahujúci inhibítor integrázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.10.2023 
   Maximálna platnosť do  21.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.01.2022 2/2022 SC4A
 
EP 2493312
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2493312
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.12.2021 26,55 EUR 12
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 22.12.2021 238,95 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.09.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2493312
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 23.11.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2022 Typ Odoslané
EP 2493312
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku