Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2493312
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10827338.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2493312 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  254869 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 31/513  A61K 45/06  A61K 9/24  A61P 31/18  A61K 31/506  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/053507 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/053504 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme Corp.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAHJOUR, Majid; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
LI, Feng; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
MA, Decheng; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
SOTTHIVIRAT, Sutthilug; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Pevný farmaceutický prostriedok obsahujúci inhibítor integrázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2493312
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2493312
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 23.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 23.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 23.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 2493312
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku