Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2485736
(11)  Číslo patentu  20491 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10822567.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2485736 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  249685 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/54  C07D 285/18  C07D 401/12  C07D 401/14  C07D 403/04  C07D 403/12  C07D 417/04  C07D 417/12  C07D 417/14  C07D 471/04  C07D 495/04  C07B 59/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/051553 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/044181 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme Corp.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCOTT Jack D.; 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033; US;
STAMFORD Andrew W.; 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Hampshire 07033; US;
GILBERT Eric J.; 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033; US;
CUMMING Jared N.; 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033; US;
ISERLOH Ulrich; 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033; US;
MISIASZEK Jeffrey A.; 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033; US;
LI Guoqing; 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Iminotiadiazín dioxidové zlúčeniny ako BASE inhibítory, zmesi a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2023 
   Maximálna platnosť do  06.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2485736
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.02.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2485736
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.09.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.09.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.09.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.09.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.09.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.09.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.09.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2485736
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 10.02.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.02.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2016 Typ Odoslané
EP 2485736
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku