Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2473246
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10814106.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2473246 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  239272 P, 706937 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.09.2009, 17.02.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.07.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 7/08  B01D 3/38  B01D 3/40  B01D 3/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/035891 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/028308 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sulzer Management AG; Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CRETOIU, Mircea; 6430 Lussier Dr., Sugar Land TX 77479; US;
CIMPEANU, Andrei; 3127 Gatesbury North Dr., Houston TX 77082; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spôsoby a zariadenia na pridanie pary do ohrieva ča spojeného s extrakčnou destilačnoukolónou na zlepšenú extrakčnú destiláciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2473246
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2473246
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 18.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 18.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 2473246
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku