Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2474309
(11)  Číslo patentu  29310 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10813374.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2474309 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200901823 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.09.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.07.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/192  A61K 31/137  A61K 31/198  A61P 29/00  A61P 25/04  A61K 47/10  A61K 9/08  A61K 9/16  A61K 9/20  A61K 9/28  A61K 47/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/ES2010/000114 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/027009 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Farmalider, S.A.; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JIMÉNEZ REDONDO, Ana; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES;
SANZ MENÉNDEZ, Nuria; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES;
GÓMEZ CALVO, Antonia; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES;
MARTÍNEZ-ALZAMORA, Fernando; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES;
MUÑOZ RUIZ, Ángel; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES;
HERNÁNDEZ HERRERO, Gonzalo; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Farmaceutická kompozícia zahŕňajúca ibuprofén, tramadol a bázickú aminokyselinu, spôsob jej prípravy a jej použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.03.2023 
   Maximálna platnosť do  22.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2474309
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2474309
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.02.2019 199,00 EUR 10
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.03.2019 199,00 EUR 10 17.04.2019 199,00 EUR
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.03.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.03.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.03.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2474309
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.11.2018 Typ Doručené
Opis 27.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.11.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.02.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 11.04.2019 Typ Odoslané
vnútrospisový list 15.04.2019 Typ Interné listy
EP 2474309
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku