Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2513291
(11)  Číslo patentu  25279 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10808994.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2513291 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0906049 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/18  C12P 7/06  C12G 1/00  C12R 1/865   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2010/000834 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/080411 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lesaffre et Compagnie; 41, rue Etienne Marcel, 750 01 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAVOUZET Jean-Michel; 74 bis rue Jean Baptiste Lebas, F-59170 Croix; FR;
LADRIERE Jean-Marc; 4 rue des Ancolies, F-59269 Querenaing; FR;
TBAIKHI Annie; 20 Allée du Béguinage, F-59118 Wambrechies; FR;
WYME William; 15 rue Wicar, F-59520 Marquette; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Nové kmene kvasiniek na výrobu alkoholu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.12.2022 
   Maximálna platnosť do  14.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 02/2018 SC4A
 
EP 2513291
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.11.2017 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2018 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.11.2019 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.11.2020 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.11.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2513291
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.10.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.09.2017 Typ Doručené
2a Opis 29.09.2017 Typ Doručené
2b Sprievodný list 29.09.2017 Typ Doručené
3 Žiadosť inde neuvedená 03.10.2017 Typ Doručené
3a Opis 03.10.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 03.10.2017 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 26.10.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 26.10.2017 Typ Doručené
4b Sprievodný list 26.10.2017 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.01.2018 Typ Odoslané
EP 2513291
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku