Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2459775
(11)  Číslo patentu  29622 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10806928.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2459775 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  229083 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.06.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C25C 3/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/043554 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/017166 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alcoa USA Corp.; 201 Isabella Street, Pittsburgh, PA 15212-5858; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEIRAUCH, Douglas, A., JR.; 3925 Laurel Oak Circle, Murrysville Pennsylvania 15668; US;
SWORTS, Lance, M.; 2538 Richdale Drive, New Kensington PA 15068; US;
TIELSCH, Brian, J.; 421 Jamie Drive, Belle Vernon PA 15012; US;
DIMILIA, Robert, A.; 803 Saddleback Court, Greensburg PA 15601; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Kompozícia na výrobu zmáčateľnej katódy v roztavenom hliníku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.07.2023 
   Maximálna platnosť do  28.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2459775
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 19.12.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2459775
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.12.2020 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2459775
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 18.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 21.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 06.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.03.2019 Typ Odoslané
EP 2459775
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku