Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2507522
(11)  Číslo patentu  22610 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10805685.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2507522 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009056824, 102010013741 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2009, 31.03.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16C 19/16  F16C 33/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/007339 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/066979 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IMO Holding GmbH; Imostrasse 1, 913 50 Gremsdorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUBERTUS Frank; Troppauer Str. 8, 91315 Höchstadt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Guľkové ložisko 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2023 
   Maximálna platnosť do  03.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 4/2017 SC4A
 
EP 2507522
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2507522
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.12.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2507522
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2016 Typ Doručené
Plná moc 16.11.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.04.2017 Typ Odoslané
EP 2507522
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku