Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2512474
(11)  Číslo patentu  17800 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10803646.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2512474 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.11.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  287035 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4412  A61K 31/4418  A61K 31/4427  A61K 31/4439  A61K 31/506  C07D 213/64  C07D 401/04  C07D 401/08  C07D 401/10  C07D 401/12  C07D 407/04  C07D 407/10  C07D 409/04  C07D 413/10  C07D 413/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2010/055596 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/073845 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer, Inc.; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BROWN Matthew Frank; Pfizer Global Research and Development, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340; US;
CHE Ye; Pfizer Global Research and Development, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340; US;
MARFAT Anthony; 333 Lantern Hill Road, Mystic, CT 06355; US;
MELNICK Michael Joseph; 7159 Hickory Point Drive, Portage, MI 49024; US;
MONTGOMERY Justin Ian; Pfizer Global Research and Development, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340; US;
REILLY Usa; Pfizer Global Research and Development, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  N-pripojené deriváty kyseliny hydroxámovej použiteľné ako antibakteriálne činidlá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.12.2023 
   Maximálna platnosť do  06.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2015 4/2015 SC4A
 
EP 2512474
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.01.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2512474
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.11.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.05.2016 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2512474
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.01.2015 Typ Doručené
Plná moc 07.01.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.01.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.03.2015 Typ Odoslané
EP 2512474
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku