Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2516434
(11)  Patent Number  19117 
(96)  European Application Number  10800835.0 
(96)  European Application Date  17.12.2010 
(97)  European Patent Number  2516434 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  27.05.2015 
(31)  Priority Number  289969 P, 386964 P 
(32)  Priority Date  23.12.2009, 27.09.2010 
(33)  Country or Authority of Priority  US, US 
(97)  European Application Publication Date  31.10.2012 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.12.2015 
(51)  International Patent Classification  C07D 471/04  C07D 487/04  A61K 31/437  A61K 31/519  A61P 7/00  A61P 11/00  A61P 17/00  A61P 19/00  A61P 35/00  A61P 37/00  A61P 29/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/US2010/061146 
(87)  International Publication Number  WO 2011/079051 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Takeda Pharmaceutical Company Limited; 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045; JP 
(72)  Inventor(s)  ARIKAWA Yasuyoshi; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
JONES Benjamin; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
LAM Betty; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
NIE Zhe; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
SMITH Christopher; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
TAKAHASHI Masashi; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
DONG Qing; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
FEHER Victoria; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Kondenzované heteroaromatické pyrolidinóny ako inhibítory SYK 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections  PDF   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  17.12.2022 
   Patent in Force maximum until  17.12.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2015 12/2015 SC4A
2 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 02.02.2016 2/2016 TH4A
 
EP 2516434
S/N Fee Title Date Year Fee
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.12.2015 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.12.2016 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.12.2017 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.12.2018 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.12.2019 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.12.2020 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2021 12 265,50 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.11.2021 12 265,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2516434
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2015 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.08.2015 Type Payment
3 Plná moc 03.09.2015 Type Delivered
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2015 Type Sent document
5 Žiadosť o opravu 08.12.2015 Type Delivered
6 všeobecný referátnik 14.01.2016 Type Sent document
7 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 03.12.2021 Type Sent document
8 vnútrospisový list 06.12.2021 Type Internal Letter
EP 2516434
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku