Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2516434
(11)  Číslo patentu  19117 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10800835.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2516434 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  289969 P, 386964 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2009, 27.09.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  C07D 487/04  A61K 31/437  A61K 31/519  A61P 7/00  A61P 11/00  A61P 17/00  A61P 19/00  A61P 35/00  A61P 37/00  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/061146 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/079051 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Takeda Pharmaceutical Company Limited; 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARIKAWA Yasuyoshi; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
JONES Benjamin; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
LAM Betty; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
NIE Zhe; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
SMITH Christopher; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
TAKAHASHI Masashi; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
DONG Qing; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
FEHER Victoria; Takeda San Diego Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kondenzované heteroaromatické pyrolidinóny ako inhibítory SYK 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Maximálna platnosť do  17.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2015 12/2015 SC4A
2 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 02.02.2016 02/2016 TH4A
 
EP 2516434
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.12.2015 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.12.2016 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.12.2017 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.12.2018 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.12.2019 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.12.2020 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2516434
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.08.2015 Typ Platba
3 Plná moc 03.09.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2015 Typ Odoslané
5 Žiadosť o opravu 08.12.2015 Typ Doručené
6 všeobecný referátnik 14.01.2016 Typ Odoslané
EP 2516434
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku