Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2516687
(11)  Číslo patentu  22501 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10799072.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2516687 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0906218 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 21/12  C22C 21/16  B22D 19/00  F02F 1/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2010/000812 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/083209 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rio Tinto Alcan International Limited; 1188 Sherbrooke Street West, Montréal, QC H3A 3G2; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GARAT Michel; 5 Chemin des Mûriers, F-38430 Moirans; FR;
MAJOR, James, Frederick, MAJOR James Frederick; 312-16 Leroy Grant Dr, Kingston Ontario K7K 6W5; CA;
JEAN Danny; 6272 Ch. Juste-Aza Simard, La Baie Quebec G7B 3P7; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Odliatok zo zliatiny hliníka a medi s vysokou mechanickou pevnosťou a odolnosťou proti tečeniu za horúca 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2022 
   Maximálna platnosť do  07.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 04/2017 SC4A
 
EP 2516687
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2016 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.11.2017 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2018 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2019 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2020 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2516687
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.11.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 10.11.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.03.2017 Typ Odoslané
EP 2516687
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku