Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2452126
(11)  Číslo patentu  23713 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10797868.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2452126 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  223745 P, 231477 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.07.2009, 05.08.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23M 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/041414 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/005997 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Berry Metal Company; 2408 Evans City Road, Harmony, PA 16037; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SMITH Todd G.; 2408 Evans City Road, 160 37 Harmony PA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Dolanská Elena, RNDr., Patentová a známková kancelária; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Konštrukcie z rámu a tehál 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.07.2023 
   Maximálna platnosť do  08.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 9/2017 SC4A
 
EP 2452126
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.03.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2452126
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.07.2018 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2452126
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.03.2017 Typ Doručené
Opis 15.03.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.06.2017 Typ Doručené
Plná moc 15.06.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.08.2017 Typ Odoslané
EP 2452126
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku