Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2528599
(11)  Číslo patentu  16696 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10796492.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2528599 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.05.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20100121 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/27  C07C 269/08  C07C 271/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2010/055560 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/092556 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CHEMI S.p.A.; Via dei Lavoratori 54, 20092 Cinisello Balsamo (Milano); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TURCHETTA Stefano; Via Vadisi 5, I-03010 Patrica (FR); IT;
ZENONI Maurizio; Via Vadisi 5, I-03010 Patrica (FR); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nový polymorf Hydrochloridu (6-dimetylamino metyl-2-naftalenyl)esteru kyseliny (4-hydroxykarbamoyl-fenyl)-karbámovej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2023 
   Maximálna platnosť do  03.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2014 10/2014 SC4A
 
EP 2528599
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.08.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2528599
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.11.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2528599
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.07.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.08.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.09.2014 Typ Odoslané
EP 2528599
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku