Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2528702
(11)  Číslo patentu  18604 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10796315.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2528702 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.02.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201001301 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 53/36  E01B 9/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/068893 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/091893 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PANDROL LIMITED; 63 Station Road, Addlestone, Surrey KT15 2AR; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COX Stephen, John; 5 Selwyn Avenue, Richmond Surrey TW9 2HB; GB;
RHODES David; 96 Chase Road, Lindford Hampshire GU35 0RR; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby výroby pružnej koľajovej svorky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2023 
   Maximálna platnosť do  03.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2015 8/2015 SC4A
 
EP 2528702
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.05.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2528702
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.10.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.12.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2528702
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.05.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.05.2015 Typ Platba
Plná moc 19.05.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.07.2015 Typ Odoslané
EP 2528702
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku