Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2512249
(11)  Číslo patentu  21825 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10796001.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2512249 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009054856 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01P 13/02  A01N 33/18  A01N 43/82  A01N 43/707   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/069462 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/082963 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MENNE Hubert; Biebricher Str. 7i, 55252 Mainz-Kastel; DE;
CROSS Susan; 915 Upper King Parrot Creek Ro, 3717 Flowerdale via Yea; AU;
SCHREIBER Dominique; Schumannstr. 95, 40237 Düsseldorf; DE;
MARCELES PALMA, Victor, Jose, MARCELES PALMA Victor Jose; Akademiestr. 3, 40213 Düsseldorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Herbicídy obsahujúce flufenacet 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.12.2022 
   Maximálna platnosť do  13.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 01/2017 SC4A
 
EP 2512249
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 05.12.2016 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2017 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.11.2018 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.11.2019 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2020 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2512249
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.08.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 31.08.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.12.2016 Typ Odoslané
EP 2512249
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku