Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2516134
(11)  Číslo patentu  16995 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10795684.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2516134 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.04.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09180184 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 55/06  A01F 15/07   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/070135 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/076694 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Trioplast AB; P.O. Box 143, 333 00 Smålandsstenar; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ÖHRN Lars; Heleneviksvägen 21, S-431 36 Mölndal; SE;
BYSTRÖM Inger; Grönegatan 19, S-333 32 Smålandsstenar; SE;
RUNESSON Torbjörn; Aspvägen 14, S- 333 33 Smålandsstenar; SE;
LINDBERG Andreas; Margaretavägen 3E, S-222 40 Lund; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vopred natiahnutá polyetylénová fólia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Maximálna platnosť do  17.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2014 11/2014 SC4A
 
EP 2516134
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.12.2014 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.11.2015 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2016 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.11.2017 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.11.2018 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.11.2019 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.11.2020 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.11.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2516134
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.07.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2014 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 29.07.2014 Typ Odoslané
4 Plná moc 19.08.2014 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2014 Typ Odoslané
EP 2516134
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku